Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Anasayfa Devamı

HZ.ALİ İLE İLGİLİ HADİSLER

 
1-"Ya Ali Sen ilk Müslüman olan ve ilk iman eden Kimsesin.Ve Sen,Bana Harun'un Musa'ya olan nispetini taşıyorsun."102  ihkak ül hak,c-4,s.218
 
2-"Sizden Havzı kevserin başında benim yanıma ilk gelecek kimse,ilk Müslüman olan Ali bin Ebi Talibdir." 103Fezail il Hamse c.1,s.179
 
3-"Resulullah (s.a.v.)Hz.Ali nin elinden tuttu.Ve şöyle buyurdu:"Bilinizki hiç şüphesiz bu,Bana ilk iman eden kimsedir.Ve kıyamet günü Benimle ilk musafaha edecek kimsede odur."'
104 ihkak ül hak,c-4,s.347'
 
4-"Eğer yer ve Gökler bir kefeye konulsa ve Ali nin imanıda başka bir kefeye;hiç şüphesiz Ali nin imanı ağır basar." 105 El emsali tusi,c.2,s.188;Biharül envar c.104,s.3;Menakibi Ali bin Ebi Talip,s.289;Fezail il Hamse c.1,s.191
 
5-"Ya Ali,Yüce Allah'ı benden ve senden başkası (Hakkıyla)tanımamıştır.Ve Seni Allah ve Benden Başkası (hakkıyla)Tanımamıştır.
106- Ravzatül Müttakin c.5,s.492
 
6-"Bilinizki,kim Ali yi tanır ve Onu severse,Allah Ölüm meleğini peygamberlere gönderdiği gibi ona gönderir;Münker nekirin korkularını ondan uzaklaştırır.Mezarını nurlandırır.Ve onu yetmiş yıllık mesafe kadar genişletir.Kıyamet günü onun yüzünü Ak eder."107-Biharul envar c.27 s.114
 
7-"Kim Peygamberi sevdiğini zanneder ama Vasiyi sevmezse hiç şüphesiz yalan söylemiştir."
108-Vesai lus şia c.18 s.562
 
8-İmam Ali den gelen rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu:
 
"Ben Yüce Allah tan duydumki,şöyle buyurdu:'Ali bin Ebi Talip,Benim Kullarım üzerindeki hüccetim,Beldelerimdeki nurum,ilmimin eminidir.O'nu tanıyanı Cehenneme sokmayacağım.Bana isyan etse(bazı günahları işlese)dahi! Ve onu inkar edeni Cennete sokmayacağım;Bana (bazı konularda) itaat etse bile..."109-Biharul envar c.27 s.116
 
9-"Ali Bin Ebi Talibin yüzüne bakmak ibadettir."
110-Hakim Nişaburi,Müstedreküs sahiheyn c.3 s.142;Bişaretül Mustafa s.57;Menakibu Ali bib ebi talp s.209 ;Feraidus simteyn c.1 s.181
 
10-"Meclislerinizi Ali bin Ebi Talib'i zikretmekle süsleyin."111-Bişaretül Mustafa s.61;Müstedrakül Vesail c.12 s.393;Biharül envar c.38 s.199
 
11-"Hiç Şüphesiz Ali de öyle hasletler vardırki,eğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda olsaydı;fazilet olarak onunla yetinirlerdi."112-El emali şeyh sadık,c.81;Bişerül envar c.38,s.94;Camiul ahbar s.51;Envarül Hidaye s.134;İhkakül hak c.4 s.287
 
12-"Ey Ali,sen olmasaydınBenden sonra mü'minler tanınmazdı."113
 
13-"Ali nin hizbi,Allahın hizbidir.O'nun düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir."114
 
14-Ümmetimden bazı guruplar,Senin hakkında hırıstiyanların Mesih İsa Bin Meryem hakkında dediklerini demeselerdi,Senin hakkında öyle bir söz söylerdimki,yanından geçtiğin her topluluk,ayaklarıın altındaki toprağı ve abdest suyunun fazlalığını şifa için alırlardı.Ancak senin (faziletinde) şu kadarı yeterlidirki,Sen Bendensin Bende Senden...Sen benden miras alırsın,Bende Senden;Sen Bana göre Harun un Musa ya olan nisbetini taşıyorsun.Ancak sen Peygamber değilsin.Sen benim borcumu ödersin.Ve benim sünnetim üzere şavaşırsın.Hiç Şüphesiz sen,Yarın(mahşer gününde)Kevser havzımın başında Benim halifem olacaksın"115
 
15-"Allah her ilmi bende toplamıştır.Bende bildiğim her ilmi 'müttekilerin imamında topladım.Ben her ilmi Aliye öğrettim.O'dur açık ve şüphesiz olan imam."116
 
16-"Benden sonra ümmetimin en çok ilim sahibi olnı Ali dir."117
 
17-"Ali benim ilmimin kapısıdır"118
 
18-Ben öğrendiğim her şeyi mutlaka Ali ye de öğrettim."119
 
19-"Sen benim ilmimin kapısısın.Senin evlatların Benim evlatlarımdır.Senin etin benim etimdir.Senin kanın benim kanımdır."120
 
20-"Ben ilmin şehriyim,Ali onun kapısıdır.Allah şöyle buyurdu;'Evlere kapılarından girin'.(Bakara 185) O halde kim ilim istiyorsa ona kapısından girsin."121
 
21-"Ben ilim Hazinesiyim ve Ali onun anahtarıdır.Kim Hazineyi isterse Anahtar a gelsin".122
 
22-"Hikmet on parçaya bölünmştür.Dokuz bölümü Aliye,bir parçası (diğer) insanlar a verilmiştir".123
 
23-Benden sonra sünnette ve (davalarda) hüküm verme hususunda ümmetimin en bilgilisi Ali Bin Ebi Talibdir."124
 
24-"Ali ihtilaflar hakkında hüküm vermede insanların en bilgilisidir."125
 
25-"Ali bin Ebi Talib sizin aranızda Allah ın hükümleriyle hükmetmiştir."126
 
26-"Ey Ali Ben ilim şehriyim ve Sen O'nun kapısısın.Şehre ancak kapılarından gelinir.Beni sevdiğini sanıp da,Sana buğz eden kimse yalancıdır.Zira Hiç şüphesiz sen bendensin,Bende senden.Senin etin benim etimdir.Senin kanın benim kanımdır.Ve Senin ruhun benim ruhumdandır."127
 
27-"Ali den şikayet emeyin;Zira O,Allah ın zatı hakkında katı dır.Ve Mudara ehli değildir."128
 
28-"Ali dinin direği dir."129
 
29-"Bu (Ali) benden sonra Hak uğruna insanlar a kılıç sallayacaktır."130
 
30-"Resulullah,namazlarının birinde rükuunu normalden fazla uzattı.Bunun sebebi sorulunca şöyle buyurdu:
"Ali Bin Ebi Talib,o rekata yetişip yakalayıncaya kadar Cebrail elimi tuttu ve bekletti"131
 
31-"Ali tahammül açısından insanların en üstünüdür."132
 
32-"Eğer tahammül insan şeklini alsaydı Ali olurdu."133
 
33-"Ben ve Ali bir nurdan yaratıldık".134
 
34-"Ya Ali Allah seni öyle bir süsle süslemiştirki,kullar,Allah katında ondan daha sevimli bir süsle süslenmemiştir.Bu süs,Allah indindeki iyilerin ziyneti olan dünyadaki'zühd'dür.Allah sana öyle bir hal vermiştirki,dünya Senden bir şey azaltmaz,Sende dünyadan...Allah sana miskinlerin sevgisini vermiştir.Sen onların izleyicilerin olmalarına,onlarda senin imamları olmalarına razı olurlar"135
 
35-Hz.Ali den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu:
 
"Ya Ali,insanlar ahiret e meyilsizleşip dünyaya yöneldiğinde,miras malını sınır tanımaz bir şekilde yediklerinde ve malı,bir yığma tutkusu ve hırsıyla yediklerinde,Allah ın dinini aldatma vesilesi haline getirdiklerinde ve Allahın malını (haksız yere) elden ele dolaştırdıklarında ne yapacaksın?"
 
Ben"Ya Resulullah,onları ve yaptıklarını bırakıp Allah ın ve Resulunun (Bana) seçtiğini ve ahiret yurdunu seçerim.Allah meşiyyetiyle Sana kavuşuncaya kadar dünya musibetleri ve arzularına karşı sabrederim."
 
Bunun üzerine Resulullah "doğru söyledin ya Ali" buyurdu ve şöyle dua etti:"Allah ım bunları Ali ye nasip buyur."136
 
36-"Hiç şüphesiz Allah (c.c.)kardeşim Ali B.Ebi talib için sayılamayacak kadar fazilet karar kılmıştır.Kim O'nun faziletlerinden bir tanesini;O'nu ikrar ettiği halde zikrederse,Allah onun yakın ve uzak geçmişteki günahlarını bağışlar.Kim Ali b.Ebi Talib in faziletlerinden birini yazarsa o yazı,yok olmadığı sürece melekler onun için mağfiret dilerler.Ve kim O'nun faziletlerinden birini dinlerse;Allah onun kulağıyla işlediği günahlarını bağışlar.Ve Kim O'nun faziletlerinden yazıldığı bir kağıda bakarsa,Allah onun gözüyle işlediği günahları nı bağışlar."
Resulullah şöyle devam etti;"Ali b.Ebi Talibe bakmak ibadettir:Hiç bir kulun imanı,O'nun velayetini kabul etmeden düşmanlarından teberra etmeden kabul olunmaz."137
 
37-Hz.Ömer Şöyle Rivayet ediyor:
 
Resulullah buyurdu ki:"Ali nin bu ümmete olan üstünlüğü Ramazan ayı nın diğer aylar a olan üstünlüğü gibidir.Ali nin bu ümmete olan üstünlüğü,Kadir gecesinin diğer geceler e olan üstünlüğü gibidir.Ali nin bu ümmete üstünlüğü,Cuma günü nün diğer günler e üstünlüğü gibidir.O halde ne mutlu o'na iman edip velayetini tasdik eden kimseye...Ve yazıklar olsun O'nu e hakkını inkar eden kimseye ki,kıyamet günü onu,kendi rahmetinden hiç bir şeye kavuşturmamak Allah ın üzerine bir haktır.Muhammed'in şefaati ona ulaşmıyacaktır."138
 
 
38-"Adem (a.s.)yaratılmadan 14 bin yıl evvel Ben ve Ali,Allah ın  huzurunda bir nur idik.Yüce Allah Ademi yarattığında o nuru ikiye böldü.Onun bir parçası ben diğer parçası Ali dir.""139
 
39-"Ben Güneş gibiyim...Ali ay ve Ehli beyt im Yıldızlar gibi! Onlardan hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz."140
 
40-" Allah katında  İnsanların en üstün meziyetlere sahip olanı Ali dir."141
 
41-Resulullah kendi eliyle Ali nin başına sarık sardı.Onun bir ucunu ön tarafından sarkıttı,diğer tarafını ise dört parmak kısa olarak arkasından sarkıttı.Sonra 'Arkanı Dön' dedi.O da arkasını döndü.'Önünü dön' dedi o da önünü döndü.Bunun üzerine şöyle buyurdu:
"Meleklerin Tacı böyledir."142
 
42-"Ali benim hüznümü ve kederimi gideren kimsedir"143
 
43-"Ali temiz imamların babası dır."144
 
44-"ali,havzı kevserimin başında Benim Halifem olacaktır."145
 
45-"Ali kıyamt gününde Benim havzımın sahibi olacaktır."146
 
 
46"Ali Benimle ölüm anında en son konuşacak kimsedir."147
 
47"Ben Seni kendimle ümmetim arasında açık bir nişane kıldım."148
 
48"Ali Benim ilmimin kapısı ve gönderilgiğim şeyleri Benden sonra ümmetime açıklayacak kimsedir.O'na muhabbet beslemek iman,O'na düşmanlık ise nifaktır.O'na bakmak merhamet ve O'nun sevgisi ibadettir."149
 
49"Ali yaratıkların en değerlisi ve Allah'ın Resulune en Aziz olanıdır."150
 
50"Ali insanların en takvalısıdır"151
 
51"Ali Kıyamet günü Yüce Allah'ın hücceti ve delili olacaktır."152
 
52"Ben ve Ali bir ağaçtanız;diğer insanlar ise farklı ağaçlardan."153
 
53"Ben ve Ali Allah ın kulları üzerindeki hüccetleriyiz."154
 
54-Resulullah"Ali bendendir bende ondanım..."Buyurunca;Hz.Cebrail "Ben de Sizdenim"dedi.155
 
55-Resulullah buyurdu ki;"Ali insanların önderidir.Ali kafirleri katledendir.O'na yardım edene yardım olunur.O'nu yalnız bırakan,yalnız bırakılır.O'nun velayetini imkar eden me'lundur."
 
Hadisin ravisi Ebuzer Gifari devamla şöyle diyor:
 
"Bilinki bir gün benim Resulullah la namaz kılmak da olduğum bir sırada bir dilenci mescitte yardım talebinde bulundu.kimse ona bir şey vermedi.Bu sırada Ali ruku halinde idi.Elinin küçük parmağını ona doğru uzattı.O parmağına yüzük takardı.O dilenci gelip parmağından yüzüğü çıkardı ve aldı.
 
Bunu gören Reulullah,Hz.Ali nin namazı sona erince başını göğe kaldırarak şöyle dua etti,"Allah ım kardeşim Musa sana dua etti ve,"Rabbim göğsümü genişlet,işimi kolaylaştır,dilimdeki düğümü çözki,sözümü anlasınlar,ailemden kardeşim Harun u bana yardımcı ver.O'nunla kuvvetimi artır.O'nu işime ortak kıl."156-Ta-ha ,25/36
 
Sende onunduasına karşılık;"Seni kardeşinle destekleyeceğiz.Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki,ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler....Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz."157 Kasas 35; buyurdun.
 
Allah ım Bende senin seçtiğin Peygamberin Muhammed'im.Benimde göğsümü genişlet,işimde kolaylık sağla,Ailemden Ali'yi bana yardımcı ver.O'nunla kuvvetimi artır."
 
Andolsun daha Resulullah ın sözü tamamlanmamıştı ki,Cebrail inerek,"Ey Muhammed oku"dedi.Allah Resulu "Neyi okuyayım?" dediğinde;"Sizin veliniz, ancak Allah,O2nunpeygamberi ve Namaz kılan ve Ruku halinde zekat veren Mü'minlerdir.Kim Allah ı,Peygamberini ve inanları veli kabul ederse ,bilsinki Allah ın erler olanlar üstün gelirler"158 Maide 55/56 ayet-i kerimesini takrir etti.159-Mecmaül beyanc 3 s.210 ;el Gadir c,2 s52;el Mizan c 6,s.19;Keşfül gumme c.1 s.166;Tezkiretül havas s.24;Nurül Ebsar s.86;İrşadül kulub s .222
 
56-"Ali yaratıkların en değerlisi ve Allah ın Rsulune en Aziz olnıdır."160
 
57-Resulullah (s.a.v.),"Melekler Yedi yıl Bana ve Ali ye salat (ve selam) etmiştir."buyurdu."Bunun sebebi nedir ya Resulullah"diye sorulduğunda şöyle buyurdu:"Çünkü Benimle birlikte başka bir erkek yoktu da ondan..."161
 
58-"Müslümanların efendisine ve Müttakilerin imamına merhaba lar olsun!"162
 
59-"Ey Ali Ben kendim için sevdiğim şeyi,Senin içinde seviyorum;Kendim için sevmediğim şeyi senin içinde sevmiyorum."163
 
60-"Ehli Beytimin Bana en sevimlisi ve Kendimden sonraya bıraktığım en üstün kimse Ali b.Ebi Talib dir."164
 
61-İmam Sadık,İmam Muhammed Bakırdan, o da Hz.Cabir den şöyle rivayet etmiştir:
 
"Ben ve Abbas Resulullahın yanında oturuyorduk;o sırada Ali girip içeri selam verdi.Hz.Peygamber selamını aldı ve kalkıp o'nu kucakladı,İki gözünün arasından öptü.Ardından sağ tarafına oturttu.Abbas"Ya REsulullah o'nu seyiyormusun?"diye sordu.Resulullah şöyle cevap verdi:
"Ey amca Allah a andolsunki.Allah o'nu çok seviyor.Allah her Peygamberin sülbünü onlarınkinden karar kılmıştır;ama Benim neslimi Ali nin sülbünden karar kıldı."165
 
62-"Ey Ali,-Ben de dahil-kimseye verilmeyen üç özellik Sana verilmiştir:Sana benim gibi kayınpeder verilmiştir.Ama Bana Senin gibi kayınpeder verilmemiştir.Sana kızım gibi bir"sıddıka",eş olarak verilmiş,ama bana onun gibi eş verilmemiştir.Sülbünden Hasan Hüseyin gibi iki evlat sana verilmiştir.Ama Benim sülbümden bana onlar gibi evlat verilmemiştir.Ne varki Siz bendensiniz, bende sizden.""166
 
63-"Kim Hz.Adem e ilmi açısından,Nuh a Takvası açısından,İbrahim e tahammülü ve sabrı açısından,Musa ya heybeti açısından.İsa ya ibadeti açısından bakmak isterse,Ali b.Ebi Talib e baksın."167
 
64-"Kim ibrahim e ilim ve tahammül açısından,Nuh a Hükmü açısından,Yusuf a güzelliği açısından bakmak isterse,Ali b.Ebi Talib e baksın."168
 
65-"Resulullah (s.a.v.),"Siz ikiniz her inatçı kafir i Cehenneme atın"ayetinin tefsirinde şöyle buyurdu:"Yüce Allah Kıyamet günü insanları biraraya topladığında,Ben ve Sen ey Ali,arşın sağ tarafında yer alacağız.Allah Bana veSana şöyle hitap edecektir:"Siz ikiniz kalkın ve Size buğzeden,Size muhalefet eden ve sizi yalanlayanları cehenneme atın."169-Feratül Küfi tefsiri s.166 
 
 
 
 
 
Toplam 503 HADİSİ ŞERİF
Devam edecek

 

İMAM BÂKIR (a.s.)

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI

Kimlik bilgisi Adı: Muhammed

Künyesi :  Ebu Cafer 

Lakabı :  Bakır

Baba adı : Ali ibn Hüseyin

Anne adı: Fatıma bint Hasan

Doğum yeri: Medine

Doğum tarihi: 1 Recep  57.h.

Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu

Şehadet yılı :7 Z.Hicce 104 veya 107 h.

Şehadet yeri : Medine :

Şehadet sebebi : Emeviler'den İbrahim bin Velid'in zehirlemesi

   

Çocukluk dönemi

    İmam Bakır (as) dört yaşına kadar  Medine'de idi Muaviye'nin ölmesi ve Yezid'in baskılarının başlaması ile İmam Hüseyin ve babası ile beraber Mekke'ye ve daha sonra Kufe'ye hareket etti ve Kerbela'daki Ehlibeyt katliyamına dört yaşında şahit oldu ve daha o yaşlarda uzun yolculukların ve esaretin sıkıntılarını tattı.

    İmam Bakır (a.s)’ın değerli babasının ismi İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s), değerli annesinin ismi ise İmam Hasan (a.s)’ın kızı Fatıma’dır. Bu yüzden  İmam Bakır (a.s)’a, baba ve anne tarafından, hem Haşimi, hem de Alevi demişlerdir.

    İmam Sadık (a.s), İmam Bakır (a.s)’ın annesi Fatıma hakkında şöyle buyurmuştur: “O, Sıddika (doğru konuşan) biri idi. Âl-i Hasan (İmam Hasan -a.s-) evlatları arasında onun gibi bir kadın görülmemiştir.”

   Hazretin en meşhur lakabı, Resulullah (s.a.a) tarafından kendisine verilen “Bakır” lakabıdır. Cabir bin Cufi, İmam Bakır’a bu lakabın verilmesinin sebebini şöyle açıklamıştır: “İnnehu bekar’el- ilme bakren” yani İmam Bakır (a.s) ilmi tam manasıyla yarıp açıklamıştır.

   İmam Bakır (a.s), ömrünün üç yılını İmam Hüseyin (a.s)’ın imameti döneminde, otuz sekiz yılını da değerli babasının yanında geçirmiştir. Hicretin 95. yılında değerli babası İmam Seccad (a.s)’ın vefat etmesiyle Hazretin İmamet dönemi başlamıştır.

  İmamet dönemi

    Bu verimli dönem, oğlu İmam Sadık (a.s)’ın tanıklığıyla 19 yıl iki ay sürmüştür. Bu dönem Emevi halifelerinden olan Velid bin Abdulmelik (H. K. 96), Süleyman bin Abdulmelik (H. K. 101), Yezid bin Abdulmelik (H. K. 105) ve Hişam bin Abdulmelik (H. K. 125)’in hükümdarlıkları dönemine rastlamaktadır.

     Bu dönem Emevi kendi aralarında ve onlarla  Abbasiler arasındaki hilafet ve saltanat çekişmesi yüzünden Ehlibeyt'ten gafil olmuş ve çalışmalarına nezaret edememişlerdir, İmam Bakır (as)'da bu fırsatı değerlendirerek Ehlibeyt mektebini halka anlatmış, Kuranı ve Sünneti hakkıyla beyan etmişlerdir

    Kerbela vakıasının meydana gelişi ve Ehl-i Beyt'in mazlumiyeti -ki o dönemde Ehl-i Beyt'i temsil eden dördüncü imamdı- insanlara Ehl-i Beyt'i sevdirmiş ve onlara aşık kılmıştı. Bu etkenler el ele vermiş, milleti özellikle Şia toplumunu sel gibi Medine'ye ve beşinci imamın huzurlarına akıtmıştı. Böylece beşinci imam için geçen imamların hiç birinin zamanında meydana gelmeyen İslami gerçekleri ve Ehl-i Beyt'in öğretilerini yayma imkanı ve ortamı oluştu. Beşinci imamdan nakledilen sayısız hadisler, rical kitaplarında ve fihristlerinde yazılı çeşitli İslami konular dalında o hazretin mektebinde eğitilen ve yetişen sayısız Şii bilginleri ve alimleri sözümüzün açık tanığıdır.

    İmam Bakır (a.s), “Medine” şehrinde, Emeviler'in fikri ve ameli sapıklıklarına karşılık olarak asil diyaneti diriltme yolunda çok önemli çaba ve teşebbüslerde bulundu. O çabalardan bazıları, İslamî toplumda Ehl-i Beyt (a.s)’ın fikir ve görüşlerini savunup açıklayabilecek bazı fakih ve bilginler yetiştirmek olmuştur. Örneğin: Cabir bin Yezid-i Cufi, İmam Bakır (a.s)’dan yetmiş bin hadis öğrenmiştir. Zurara bin A’yen, Ebu Besir-i Muradi, Muhammed bin Muslim ve Bureyd bin Muaviye, İmam Zeyn’ul- Abidin ve İmam Bakır (a.s)’dan pek çok hadis öğrenip onları halka öğretmişlerdir. İmam Bakır (a.s) onların hakkında şöyle buyurmuştur:

”Eğer bunlar olmasaydı, kimse hidayet yolunu bulamazdı. Bunlar dinin koruyucuları, ve babamın, Allah’ın helal ve haramına olan eminleridir. Yine onlar dünya ve ahirette bize doğru yarışanlardır.”

    Zikredilen şahıs ve diğer kimselerin İmam Bakır (a.s)’dan naklettikleri rivayetler, Şia fıkhının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

     Şehadet

     Nihayet O mazlum İmam, Hişam bin Abdulmelik’in komplosuyla zehirlendi ve Hicretin 114. yılında Zilhicce ayının yedinci günü 58 yaşında iken gözlerini dünyaya kapattı. Mübarek naaşı ise, Baki mezarlığında, babası İmam Seccad (a.s) ve babasının amcası ve annesinin ceddi olan İmam Hasan (a.s)’ın kenarında toprağa verildi.